Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đào tạo nghề
  08:18:00 22/04/2015

                Hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường, tập thể giáo viên, giảng viên của Khoa đào tạo nghề đã và đang hoàn thành các đề tài khoa học, modul học tập, đề cương chương trình...  Trong số các công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến nay, ngoài việc liên tục rà soát, chỉnh sửa đề cương chương trình theo kế hoạch của Nhà trường để nội dung đào tạo luôn theo kịp sự đổi mới về công nghệ, các công trình nghiên cứu khoa học nổi bật phải kể đến:

              + 04 đề tài cấp nhà nước về xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho: nghề nề - hoàn thiện; nghề bê tông; nghề cốt thép – hàn; nghề cốp pha – giàn giáo năm 2008 – 2010. Được đánh giá tốt trong tất cả các bộ TCKN nghề Quốc gia đã được ban hành.

              + 02 đề tài cấp Bộ về xây dựng ngân hàng câu hỏi kiến thức và bài thi kỹ năng: nghề bê tông; nghề nề- hoàn thiện. Năm 2011. Được đánh giá tốt và ban hành.

              + Rà soát, chỉnh sửa chương trình nghề nề - hoàn thiện năm 2014.

              + Biên soạn giáo trình nội bộ nghề Nề - Hoàn thiện năm 2014.

              + 04 đề tài cấp nhà nước về xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho: nghề nề - hoàn thiện; nghề bê tông; nghề cốt thép – hàn; nghề cốp pha – giàn giáo năm 2008 – 2010. Được đánh giá tốt trong tất cả các bộ TCKN nghề Quốc gia đã được ban hành.

              + 02 đề tài cấp Bộ về xây dựng ngân hàng câu hỏi kiến thức và bài thi kỹ năng: nghề bê tông; nghề nề- hoàn thiện. Năm 2011. Được đánh giá tốt và ban hành.

              + Rà soát, chỉnh sửa chương trình nghề nề - hoàn thiện năm 2012. Được đánh giá tốt.

              + Biên soạn giáo trình nội bộ nghề Nề - Hoàn thiện năm 2014.             

Thư viện hình ảnh
Đối tác